Ricardo Levins Morales Art აუცილებელია, საზოგადოებრივ ცნობიერებაში სოლიდარობის ღირებულების წინ წამოწევა! აუცილებელია, სოლიდარობის პრიორიტეტიზაცია გაბატონებულ